ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. ” Świadczenie usług w zakresie transportu osób w roku 2009″.
Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę którą złożyła :

Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Franków
Malawa 21/1
37-740 Bircza

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy, nie złożono innych ofert.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 7 lutego, 2009 /sobota/ 13:27:00
Ostatnia modyfikacja: 7 lutego, 2009 /sobota/ 13:27:00