Przetarg: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w sali kolumnowej w obiekcie hali sportowej w Przemyślu ul, Mickiewicza 30


Informacje dodatkowe:


1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w godz. 8,00 do 14,00 w pokoju nr 4 parter lub na stronie internetowej www.posir.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Okres realizacja przedmiotu zamówienia 2 m-ce
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy :
– posiadają uprawnienia do wykonywania tego rodzaju działalności
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadnia
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
– nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy prawo zamówień publicznych
6. Przyjmuje się kryterium cenowe oceny ofert.
Cenę przedmiotu zamówienia należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót
7. Oferty należy składać w terminie do dnia 17.03.2009 do godz.10,00 w siedzibie zamawiającego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip
8. Termin związania z ofertą 30 dni.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 9 marca, 2009 /poniedziałek/ 13:17:41
Ostatnia modyfikacja: 9 marca, 2009 /poniedziałek/ 13:17:41