OGŁOSZENIE O PRZETARGU Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie n/w robót w hali sportowej w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

– cyklinowanie i lakierowanie posadzki parkietowej
– malowanie emulsyjne ścian
– wymiana okien ze stalowych na PCV

Informacje dodatkowe:

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w godz. 8,00 do 14,00 w pokoju nr 4-parter (część hotelowa) lub na stronie internetowej www.posir.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych;
3. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających i dodatkowych, zgodnie z przepisami w tym zakresie ujętymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych
3. Termin wykonania zamówienia określa się na dzień 5 września 2009 roku.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący odpowiednim doświadczeniem, siłą fachową i środkami finansowymi pozwalającymi na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Przyjmuje się kryterium cenowe oceny ofert
6. Oferty należy składać w terminie do dnia 31.07.2009 do godz.10,00 w siedzibie zamawiającego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat I p.
7. Termin związania z ofertą 30 dni.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 24 lipca, 2009 /piątek/ 11:56:34
Ostatnia modyfikacja: 24 lipca, 2009 /piątek/ 11:56:34