Ogłoszenie o naborze DYREKTOR PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRZEMYŚLU ogłasza nabór kandydatów na stanowisko księgowa

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania :
Wymagania niezbędne :
Wykształcenie średnie ekonomiczne
Wymagania dodatkowe :
– 2 letni staż pracy jako pracownika samorządowego (udokumentowany),
– biegła umiejętność obsługi programu CDN OPTIMA,
– wiedza w zakresie funkcjonowania administracji publicznej,
– znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych,
Ponadto kandydata powinna cechować :
– kreatywność i umiejętności organizacyjne,
– dyspozycyjność,
– umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
– bardzo dobra organizacja czasu i stanowiska pracy,
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku objętym konkursem :
– wprowadzanie dokumentów towarowych do systemu,
– uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami,
– uzgadnianie rejestrów VAT (zakup towarów, sprzedaż)
– wystawianie faktur
3. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego konkursem, które powinna zawierać
oferta :
– list motywacyjny,
– życiorys (CV) uwzględniający szczegółowy przebieg pracy zawodowej,
– kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe, miejsce zamieszkania
i posiadane obywatelstwo,
– odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających staż pracy,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.
W CV należy zawrzeć klauzulę :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz .926 z późn. zm.) oraz
ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U Nr 223 poz 1458
z 2008r).
4. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem
„Oferta na stanowisko księgowa w Dziale Finansowo Personalnym”
w terminie do dnia 03.08.2009 r. na adres Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
37-700 Przemyśl ul. Mickiewicza 30.
Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Przemyskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji tj. od poniedziałku do piątku w godz 7.oo – 15.oo w sekretariacie.
Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
5. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej www.posir.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w budynku głównym (I piętro) 37-700 Przemyśl ul. Mickiewicza 30.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 27 lipca, 2009 /poniedziałek/ 11:55:15
Ostatnia modyfikacja: 27 lipca, 2009 /poniedziałek/ 11:55:15