OGŁOSZENIE O PRZETARGU Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul.Mickiewicza 30 informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy hali sportowej oraz koncepcji boisk sportowych w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30

 

Informacje dodatkowe:

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w godz. 8,00 do 14,00 w pokoju nr 4-parter (część hotelowa) lub na stronie internetowej www.posir.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych;
3. Termin wykonania zamówienia określa się na dzień:

30.11.2009 projekt budowlany z kosztorysem inwestorskimi przedmiarem robót
31.01.2010 projekt wykonawczy wraz ze szczegółową specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót
31.01.2010 koncepcja budowy boisk sportowych
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący odpowiednim doświadczeniem, siłą fachową, środkami finansowymi pozwalającymi na realizację przedmiotu zamówienia oraz posiadają stosowne uprawnienia wynikające z przepisów prawa budowlanego. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Przyjmuje się kryterium cenowe oceny ofert
6. Oferty należy składać w terminie do dnia 18.08.2009 do
godz.10,00 w siedzibie zamawiającego w Przemyślu przy
ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip
7. Termin związania z ofertą 30 dni.

 

Pytania i odpowiedzi:

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
1. Jaki jest przewidywany okres realizacji inwestycji?
2. Czy zapis w SIWZ…” Obiekt powinien posiadać dwie kondygnacje, wyposażone w windę dla osób niepełnosprawnych, poddasze użytkowe, w którym należy zlokalizować pomieszczenia podręcznych magazynów, gospodarcze itp.”…należy rozumieć jako dwie kondygnacje + poddasze użytkowe?
3. Jaka jest powierzchnia działki objętej opracowaniem?
4. Jaka jest zakładana ilość miejsc parkingowych przy projektowanej rozbudowie Sali?
5. Czy dysponują Państwo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego?
6. Z naszego doświadczenia wynika, że kosztorys sporządzony na podstawie projektu budowlanego obarczony jest ok. 15% niedokładnością, gdyż to projekt wykonawczy precyzuje rozwiązania projektowe na tyle by były bazą do sporządzenia kosztorysu i przedmiaru. Na podstawie projektu budowlanego można wykonać kosztorys szacunkowy, natomiast to projekt wykonawczy jest podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. Prosimy o sprostowanie tego zapisu w SIWZ.

W odpowiedzi na fax z dnia 12.08.2009, skierowany na adres zamawiającego w sprawie przetargu na „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy hali sportowej oraz kompleksu boisk sportowych w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30”, informujemy co następuje :
1. Rozpoczęcie inwestycji dotyczącej rozbudowy hali sportowej, przewidujemy w roku 2010. Czas realizacji zadania 2-3 lat.
2. Projektowany obiekt powinien posiadać dwie kondygnacje + poddasze użytkowe
3. Powierzchnia działek objętych opracowaniem wynosi :
– dla zadania – rozbudowa hali sportowej 0,6534 ha
– dla zadania – koncepcja boisk sportowych 0,8200 ha
4. Nie określamy ilości miejsc parkingowych. Jest to uzależnione od zagospodarowania działki przy uwzględnieniu rozbudowy hali sportowej i kompleksu boisk.
5. Zamawiający dysponuje decyzjami o warunkach zabudowy na oba zadania objęte postępowaniem przetargowym.
6. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót należy wykonać na podstawie projektu wykonawczego rozbudowy hali sportowej w terminie do 31.01.2010r. W przypadku koncepcji kompleksu boisk sportowych, należy opracować kosztorys szacunkowy.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 30 lipca, 2009 /czwartek/ 11:51:40
Ostatnia modyfikacja: 30 lipca, 2009 /czwartek/ 11:51:40