OGŁOSZENIE O PRZETARGU Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wymiany instalacji c.o. i wodociągowej w hali sportowej w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

Informacje dodatkowe:


1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w godz. 8,00 do 14,00 w pokoju nr 4-parter (część hotelowa) lub na stronie internetowej www.posir.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych;
3. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających i dodatkowych, zgodnie z przepisami w tym zakresie ujętymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych
3. Termin wykonania zamówienia określa się na dzień 09.10.2009
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący odpowiednim doświadczeniem, siłą fachową i środkami finansowymi pozwalającymi na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Przyjmuje się kryterium cenowe oceny ofert
6. Oferty należy składać w terminie do dnia 09.09.2009 do godz.10,00 w siedzibie zamawiającego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip
7. Termin związania z ofertą 30 dni.

 

Załącznik Nr 3-4 jest spakowany zipem i zawiera pliki pdf:

Projekt wewn. instalacji c.o. i wodociągowej Hala

Projekt Zagospodarowania – ZUD
Przedmiar Robót – instal. wodoc.
Przedmiar Robót – instalacje c.o.
Rzut – instalacja c.o.
Rzut-instalacja wodoc.

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 19 sierpnia, 2009 /środa/ 11:47:37
Ostatnia modyfikacja: 19 sierpnia, 2009 /środa/ 11:47:37