OGŁOSZENIE dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy hali sportowej oraz koncepcji boisk sportowych w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę: erms Plus
Kamila Przybylska
ul. Dębowa 7, 78-400 Szczecinek
kwota oferty : 74.450,00 zł netto

Uzasadnienie wyboru oferty:
– wybrany Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, a cena była jedynym kryterium oceny ofert, tj. Cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania zgodnie z postanowieniem jak w rozdz. I pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zamieszczonym tam wzorem:
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 7 ofert. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, oferty złożyli:
– oferta nr 2 : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
BATIMENT Sp.z.o.o.
ul. Czarnieckiego 7, 37-500 Jarosław
kwota oferty : 85.000,00 zł netto
oferta uzyskała 87,50pkt
– oferta nr 3 : Biuro Projektowe i Obsługi Inwestycji Budownictwa
„W.J. Jurasz” Sp.J.
ul. Mickiewicza 13/15, 39-300 Mielec
kwota oferty : 164.000,00 zł netto
oferta uzyskała 45,20pkt
– oferta nr 4 : Karpla Konsulting Sp.z.o.o.
ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków
kwota oferty : 140.000,00 zł netto
oferta uzyskała 53,20pkt
– oferta nr 5 : BeMM Architekci Sp.z.o.o.
ul. Tamka 38 lok. 802a, 00-,55 Warszawa
kwota oferty :130.000,00 zł netto
oferta uzyskała 57,30pkt
– oferta nr 6 :Architektoniczna Pracownia Projektowa
mgr inż. arch. Jerzy Lewosiuk
ul. Domowa 5, 37-700 Przemyśl
kwota oferty : 116.000,00 zł netto
oferta uzyskała 64,20pkt
– oferta nr 7 : Usługi Projektowe
mgr inż. Andrzej Dombrowski
ul. Chopina 12, 37-700 Przemyśl
Oferta nr 7 nie spełniła warunków udziału w postępowaniu przetargowym określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, została odrzucona.

4. Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy Pzp mogą Państwo wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 20 sierpnia, 2009 /czwartek/ 11:46:23
Ostatnia modyfikacja: 20 sierpnia, 2009 /czwartek/ 11:46:23