OGŁOSZENIE O PRZETARGU Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 informuje o rozpoczęciu postę­powania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż parkietu w hali sportowej w Przemyślu ul. Mickiewicza 30:

Informacje dodatkowe

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiają­ce­go

w godz. 8,00 do 14,00 w pokoju nr 4-parter (część hotelowa) lub na stronie internetowej www.posir.pl

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych;
  2. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających i dodatkowych, zgodnie z przepisami w tym zakresie ujętymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych
  3. Termin wykonania zamówienia określa się na dzień 15,09.2009 
  4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący odpowiednim doświadczeniem, siłą fachową i środkami finansowymi pozwalającymi na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  5. Przyjmuje się kryterium cenowe oceny ofert
  6. Oferty należy składać w terminie do dnia 1.09.2009 do godz.10,00 w siedzibie zamawiającego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip
  7. Termin związania z ofertą 30 dni.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 24 sierpnia, 2009 /poniedziałek/ 11:44:23
Ostatnia modyfikacja: 24 sierpnia, 2009 /poniedziałek/ 11:44:23