OGŁOSZENIE dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Wymiana instalacji c.o.i wodociągowej w obiekcie hali sportowej w Przemyślu” zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z pośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 2 złożona przez firmę : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ROBIN
ul. Topolowa 92
37-700 Przemyśl
kwota oferty : 189222,24 zł netto
Uzasadnienie wyboru oferty:
– wybrany Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, a cena była jedynym kryterium oceny ofert, tj. Cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania zgodnie z postanowieniem jak w rozdz. XIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zamieszczonym tam wzorem:
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 3 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, ofertę złożył
– oferta nr 1 RETERMOZANEX S.C.
ul. Mnisza 8 – Przemyśl
kwota oferty: 191393,45 zł netto
– oferta nr 3 Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa”
ul. Św. Ducha 8 – Jarosław
kwota oferty : 383718,98 zł netto
Oferta nr 3 nie spełniła warunków udziału w postępowaniu przetargowym określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, została odrzucona.
4. Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy Pzp mogą Państwo wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 9 września, 2009 /środa/ 11:42:02
Ostatnia modyfikacja: 9 września, 2009 /środa/ 11:42:02