OGŁOSZENIE dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – część 1 wyposażenie” zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z pośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę : Best Sport Pro” Sp z o.o., ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec
oferowana kwota:- netto 264 000,00 zł
– brutto 322 080,00 zł

W określonym, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminie składania ofert, wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez w/w wykonawcę.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrany Wykonawca zaproponował cenę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Oferent spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 28 września, 2009 /poniedziałek/ 11:35:11
Ostatnia modyfikacja: 28 września, 2009 /poniedziałek/ 11:35:11