OGŁOSZENIE O PRZETARGU Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia hali sportowej w Przemyślu ul. Mickiewicza 30: Część 1 – wykładzina podłogowa Część 2 – nagłośnienie

Informacje dodatkowe:
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w godz. 8,00 do 14,00 w pokoju nr 4-parter (część hotelowa) lub na stronie internetowej www.posir.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
3. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających i dodatkowych, zgodnie z przepisami w tym zakresie ujętymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
3. Terminy wykonania zamówienia określone są w specyfikacji technicznej wykonania wyposażenia hali sportowej załączonej do SIWZ.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący odpowiednim doświadczeniem, siłą fachową i środkami finansowymi pozwalającymi na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Przyjmuje się kryterium cenowe oceny ofert
6. Oferty należy składać w terminie do dnia 7.10.2009 do godz.10,00 w siedzibie zamawiającego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip
7. Termin związania z ofertą 30 dni.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 29 września, 2009 /wtorek/ 11:33:18
Ostatnia modyfikacja: 29 września, 2009 /wtorek/ 11:33:18