OGŁOSZENIE dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa wyposażenia hali sportowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30,część 3 –„Maszyna do czyszczenia parkietu”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę : B.H. bas, Sławomir Ciszewski, ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg
oferowana kwota:- netto 20 600,00 zł
– brutto 25 132,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty:
– wybrany Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, a cena była jedynym kryterium oceny ofert, tj. Cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania zgodnie z postanowieniem jak w rozdz. XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zamieszczonym tam wzorem:
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 3 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, oferty złożyli :
– oferta nr 2 : P.H.U. MIXTUM s.c., Wilk Jarosław, Skura Stanisław Kazimierz, Skura Wiesław Jan, Niedzielska 108 A, 32-820 Szczurowa
oferowana kwota:- netto —————–
– brutto 34 713,88 zł
– oferta nr 3 : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IPB Sp z o.o., ul. J. Galla 29, 41-800 Zabrze
oferowana kwota:- netto 29 221,30 zł
– brutto 35 649,98 zł
Oferty nr 2 i nr 3 spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy PZP mogą Państwo wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 5 października, 2009 /poniedziałek/ 11:32:11
Ostatnia modyfikacja: 5 października, 2009 /poniedziałek/ 11:32:11