OGŁOSZENIE dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa wyposażenia hali sportowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30, część 2 -nagłośnienie” zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 2 złożona przez : Sklep Muzyczny KAM-I
Ul. Dmowskiego 10, 18-400 Łomża
oferowana kwota : 3993,44 zł netto

Uzasadnienie wyboru oferty:
– wybrany Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, a cena była jedynym kryterium oceny ofert, tj. Cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania zgodnie z postanowieniem jak w rozdz. XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zamieszczonym tam wzorem:
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 2 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, ofertę nr 1złożylo :
Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych
Ul. Ks.J. Jałowego 29, 35-010 Rzeszów
Oferowana kwota : 5015,00 zł netto

Oferta nr 1 nie spełnia warunków określonych przez zamawiającego w specyfikacji technicznej dla odtwarzacza CD/MP3 z interfejsem USB, numer artykułu 21.2300, stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W związku z powyższym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oferta nr 1 została odrzucona przez zamawiającego.
4. Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy PZP mogą Państwo wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 12 października, 2009 /poniedziałek/ 11:30:03
Ostatnia modyfikacja: 12 października, 2009 /poniedziałek/ 11:30:03