OGŁOSZENIE dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa wykładziny podłogowej dla hali sportowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30” zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 2 złożona przez firmę : INVEST BIURO B. Ważny, P. Ważny
ul. Biskupa J. Pelczara 6, 35-312 Rzeszów
oferowana kwota netto: 30,00 zł/m2 x 1787,25 = 53 617,50 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty:
– wybrany Wykonawca był jedynym wykonawcą niepodlegającym odrzuceniu i zaproponował cenę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizacje zamówienia.
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 2 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, ofertę złożył także wykonawca :
Oferta nr 1 :Best Sport Pro” SP z o.o., ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec
oferowana kwota netto: 29,00 zł/m2 x 1787,25 m2 = 51 830,25 zł.
Oferta nr 1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Parametry techniczne oferowanej wykładziny podłogowej, nie odpowiadają warunkom określonym przez zamawiającego w specyfikacji.
4. Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy PZP wykonawcy mogą wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 14 października, 2009 /środa/ 11:28:32
Ostatnia modyfikacja: 14 października, 2009 /środa/ 11:28:32