OGŁOSZENIE O PRZETARGU Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy armatek 2 sztuk wraz z wyposażeniem do zaśnieżania stoku narciarskiego w Przemyślu przy ul. Pasteura

Informacje dodatkowe:


1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w godz. 8,00 do 14,00 lub ze strony internetowej – adres www.posir.pl
3. Termin wykonania zamówienia określa się na dzień 04.12.2009
4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące
warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 164 z 2006 r, poz. 1163 z późn. zm.)
5. Przyjmuje się kryterium cenowe oceny ofert
6. Oferty należy składać w terminie do dnia 20.11.2009 do godz.10,00 w sekretariacie zamawiającego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30
8. Termin związania z ofertą 30 dni.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 13 listopada, 2009 /piątek/ 11:22:34
Ostatnia modyfikacja: 13 listopada, 2009 /piątek/ 11:22:34