OGŁOSZENIE dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Wybór wykonawcy dostawy 2 szt armatek śnieżnych wraz z wyposażeniem dla stoku narciarskiego w Przemyślu”. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 2 złożona przez firmę : EXDIM A.B.J.L. DYK S.C.
25-819 Kielce ul. Kolonia 41
oferowana cena : netto 136000 zł/2szt
brutto 165920 zł/ 2szt
Uzasadnienie wyboru oferty:
– wybrany Wykonawca był jedynym wykonawcą niepodlegającym odrzuceniu i zaproponował cenę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizacje zamówienia.
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 2 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, ofertę nr 1 złożył także wykonawca :
SN SUPERSNOW Damian Dziubasik
ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska
oferowana cena : netto 147400 zł/ 2szt
brutto 179828 zł/ 2szt

Oferta nr 1 nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Parametry techniczne oferowanych armatek śnieżnych, nie odpowiadają warunkom określonym przez zamawiającego w specyfikacji.
Stąd też na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP oferta nr 1 została odrzucona.
4. Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy PZP wykonawcy mogą wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 23 listopada, 2009 /poniedziałek/ 11:18:09
Ostatnia modyfikacja: 23 listopada, 2009 /poniedziałek/ 11:18:09