DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWEJ W PRZEMYŚLU – ZADANIE NR 2 – Numer ogłoszenia: 410718 – 2009; data zamieszczenia: 27.11.2009

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWEJ W PRZEMYŚLU -Z A D A N I E NR 2 -.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej w Przemyślu. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót do wykonania określony jest w umowie oraz w specyfikacji technicznej, stanowiących załączniki nr 2 i 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3.Realizacja prac objętych przedmiotem zamówienia będzie prowadzona w czasie normalnego użytkowania obiektu tzn. w czasie przebywania ludzi w obiekcie…

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2009.

SEKCJA III: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl -pokój nr 04 parter.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, Przemyśl -sekretariat Ip.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 27 listopada, 2009 /piątek/ 11:16:01
Ostatnia modyfikacja: 27 listopada, 2009 /piątek/ 11:16:01