OGŁOSZENIE dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Wybór wykonawcy na dostawę używanego ratraka” – dla stoku narciarskiego w Przemyślu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę : SUDETY TECH Sp. z o.o.
58-308 Wałbrzych – Dziećmorowice
ul. Sienkiewicza 91
oferowana kwota : 199500,00 zł netto
243390,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty:
– wybrany Wykonawca był wykonawcą niepodlegającym odrzuceniu i zaproponował cenę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizacje zamówienia.
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu została złożona tylko jedna oferta.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 8 grudnia, 2009 /wtorek/ 11:14:45
Ostatnia modyfikacja: 8 grudnia, 2009 /wtorek/ 11:14:45