Świadczenie usług w zakresie nieregularnego transportu osób Numer ogłoszenia: 4684 – 2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6785758.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie nieregularnego transportu osób.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : – świadczenie usług w zakresie nieregularnego transportu osób pojazdami mogącymi przewieźć a) od 4 do 14 osób b) od 15 do 19 osób c) od 20 do 32 osób d) od 33 do 36 osób e) od 37 do 51 osób nie licząc kierowcy – transport osób odbywa się na terenie Polski i poza granicami kraju – po podpisaniu umowy trasy, daty i godziny kursów będą przekazywane wybranemu Wykonawcy, przy każdorazowym zleceniu wyjazdu Zlecenie wyjazdu odbywać się będzie ustnie (telefonicznie) z wyprzedzeniem 1 dnia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 20.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy PZP : 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 2. posiadają wiedzę i doświadczenie 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia 5. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 oraz, że spełnia warunki określone w art. 22 PZP, sporządzone według wzoru, stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, lub zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej dopuszczające oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia: przez aktualne należy rozumieć wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy licząc od dnia otwarcia ofert. 3. Oryginał lub potwierdzony odpis licencji na transport osób 4 Kopia OC na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł 5 Zaświadczenie, że posiadany własny tabor, nie jest starszy niż z roku 2002 (kopie dowodów rejestracyjnych) minimum 5 pojazdów ( 1 dla każdej grupy pojazdów określonych w pkt 3.siwz).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl – sekretariat Ip.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 6 stycznia, 2010 /środa/ 11:04:08
Ostatnia modyfikacja: 6 stycznia, 2010 /środa/ 11:04:08