OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 ogłasza przetarg na ZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWY WĘDLIN, ARTYKUŁÓW MIĘSNYCH I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH w roku 2010

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa i adres zamawiającego : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

Nazwa przedmiotu zamówienia: ZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWY WĘDLIN, ARTYKUŁÓW MIĘSNYCH I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH w roku 2010.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje : – dostawę sukcesywną zakupionych artykułów mięsnych i wędlin oraz spożywczych na wskazany przez zamawiającego adres na terenie miasta Przemyśla. – Szczegółowo przedmiot zamówienia (dostawy) określony jest w załączniku nr 1 do siwz.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: liczba części: 9.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Okres sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia od dnia 01.02.2010r do dnia 31.01.2011r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są dołączyć do swej oferty, (również do ofert częściowych) następujące dokumenty : 1.Stosowne oświadczenie wynikające z treści art.44 oraz art. 22 ust.1 i art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 3.Oświadczenie o realizacji procedur dot. HACCP wg zasad Codex Alimentarius – zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001r o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. nr 63 poz.634), w tym: GHP i GMP. Zamawiający równocześnie zastrzega sobie prawo wglądu do opracowanych i wdrażanych procedur i przedsięwzięć. 4.Wykaz osób upełnomocnionych do występowania w imieniu Oferenta oraz podejmowania w jego imieniu zobowiązań. 5.Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą siwz i umową oraz braku zastrzeżeń do zawartych w nich zapisów. Złożenie wraz z ofertą w/w dokumentów jest równoznaczne ze spełnieniem warunków udziału w postępowaniu..

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

W procedurze nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl.

Termin i miejsce składania ofert: 18.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl – sekretariat Ip.

Termin związania ofertą: 30dni

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 12 stycznia, 2010 /wtorek/ 11:00:34
Ostatnia modyfikacja: 12 stycznia, 2010 /wtorek/ 11:00:34