OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 4684 – 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie nieregularnego transportu osób.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : – świadczenie usług w zakresie nieregularnego transportu osób pojazdami mogącymi przewieźć a) od 4 do 14 osób b) od 15 do 19 osób c) od 20 do 32 osób d) od 33 do 36 osób e) od 37 do 51 osób nie licząc kierowcy – transport osób odbywa się na terenie Polski i poza granicami kraju – po podpisaniu umowy trasy, daty i godziny kursów będą przekazywane wybranemu Wyko¬nawcy, przy każdorazowym zleceniu wyjazdu Zlecenie wyjazdu odbywać się będzie ustnie (telefonicznie) z wyprzedzeniem 1 dnia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 69972 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.01.2010.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Franków, Malawa 23/1, 37-740 Bircza, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 69972
  • Oferta z najniższą ceną: 69972 oferta z najwyższą ceną: 0
  • Waluta: PLN.

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 18 stycznia, 2010 /poniedziałek/ 10:56:35
Ostatnia modyfikacja: 18 stycznia, 2010 /poniedziałek/ 10:56:35