OGŁOSZENIE dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Zakup i sukcesywne dostawy wędlin i art. mięsnych i spożywczych w roku 2010”

Część  6 – pieczywo

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

 

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta

złożona przez firmę : Piekarnia Bolestraszyce „Marcel” Izabela Bal

Bolestraszyce 216a, 37-722 Wyszatyce

Cena : netto  7938,50 zł

brutto 8494,22 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

– wybrany Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, a cena była jedynym kryterium oceny ofert, tj. Cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania zgodnie z postanowieniem jak w rozdz. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zamieszczonym tam wzorem:
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 2 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, ofertę złożył wykonawca :

Piekarnia Wytwórnia Makaronu „L.B.Z.”B.Z.A.P.

Ochenduszko Sp. Jawna

ul. Lwowska 128, 37-700 Przemyśl

cena : netto   9718,00 zł

brutto 10398,26 zł

 

4. Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy Pzp mogą Państwo wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

 

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 22 stycznia, 2010 /piątek/ 10:53:54
Ostatnia modyfikacja: 22 stycznia, 2010 /piątek/ 10:53:54