OGŁOSZENIE dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Zakup i sukcesywne dostawy wędlin i artykułów mięsnych i spożywczych w roku 2010″

część 3 –warzywa i jarzyny

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

 

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że wpłynęła tylko jedna oferta w postępowaniu przetargowym część nr 3 – warzywa i jarzyny. Po dokonaniu badania oraz oceny złożonej oferty w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający informuje że :

1. Oferta złożona przez firm : Hurtownia Warzyw i Owoców

TROPIKANA S.C.

Ul. Mickiewicza 35  37-700 Przemyśl

Cena: netto   28416,80 zł

brutto  29468,67 zł

jest korzystna i została wybrana przez zamawiającego.:

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta firmy TROPIKANA, była jedyną oferta złożoną w części nr 3 postępowania przetargowego.,

a zaoferowana cena mieści się w kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 22 stycznia, 2010 /piątek/ 10:55:40
Ostatnia modyfikacja: 22 stycznia, 2010 /piątek/ 10:55:40