Przemyśl: Dostawa paliw i olejów w roku 2010 Numer ogłoszenia: 19832 – 2010; data zamieszczenia: 22.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw i olejów w roku 2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje : 1. dostawę oleju napędowego na adres Przemyśl, ul. Pasteura (górna stacja stoku narciarskiego), w ilości maksymalnie 1000l i przestankowanie paliwa do zbiorników zamawiającego. Pomiar ilości dostarczanego oleju napędowego leży po stronie wykonawcy, który przedłoży zamawiającemu dokumenty legalizacyjne dystrybutora przewoźnego. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość oleju napędowego 2. tankowanie paliwa do pojazdów należących do zamawiającego, w stacjach paliw na terenie m. Przemyśla, określonych przez wykonawcę. 3. dostawę olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych oraz smarów na adres Przemyśl ul. Pasteura (górna stacja stoku narciarskiego) 4. Rodzaj i ilość poszczególnych asortymentów zamówienia określona jest w załączniku nr 4 do specyfikacji (siwz).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.40.00-7, 09.13.20.00-3, 09.21.10.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.02.2010.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dostarczenie przez wykonawcę wymaganych dokumentów jest równoznaczne ze spełnieniem warunków udziału w postępowaniu..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta z określeniem ceny wykonania przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do siwz 2. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.,24 ust,1 i 2 ustawy PZP-złożone o treści jak załącznik nr 2 do siwz 3. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo właściwe zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odnośne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6-m-cy przed upływem terminu składania ofert. 4. Koncesja na sprzedaż paliw, olejów – potwierdzona kopią. 5. Dokumenty legalizacyjne dystrybutora przewoźnego służącego do tankowania zbiornika naziemnego zamawiającego. 6. Wykaz stacji paliw na terenie m. Przemyśla w których wykonawca będzie mógł tankować swoje pojazdy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl – parter pokój nr 4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl – sekretariat I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 22 stycznia, 2010 /piątek/ 10:38:45
Ostatnia modyfikacja: 22 stycznia, 2010 /piątek/ 10:38:45