OGŁOSZENIE dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Zakup i sukcesywne dostawy wędlin i artykułów mięsnych i spożywczych w roku 2010„

część 1 – napoje bezalkoholowe

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że wpłynęła tylko jedna oferta w postępowaniu przetargowym część nr 1 –  napoje bezalkoholowe. Po dokonaniu badania oraz oceny złożonej oferty w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający informuje że :

Oferta złożona przez firm : Coca-Cola HBC Polska Sp.z.o.o.

ul. Annopol 20

03-236 Warszawa

Cena : netto 99525,10 zł

brutto 117920,45 zł

jest korzystna i została wybrana przez zamawiającego.:

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta firmy Coca Cola, była jedyną oferta złożoną  w postępowaniu przetargowym, części nr 1 – napoje bezalkoholowe, a zaoferowana cena mieści się w kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 25 stycznia, 2010 /poniedziałek/ 8:54:51
Ostatnia modyfikacja: 25 stycznia, 2010 /poniedziałek/ 8:54:51