OGŁOSZENIE dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Zakup i sukcesywne dostawy wędlin i art. mięsnych i spożywczych w roku 2010” Część 2 mięso i wędliny

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta

złożona przez firmę : WASĄG Zakład Mięsny

Hedwiżyn 118

23-400 Biłgoraj

Cena : netto 155857,00 zl

brutto 162470,23 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

– wybrany Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, a cena była jedynym kryterium oceny ofert, tj. Cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania zgodnie z postanowieniem jak w rozdz. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zamieszczonym tam wzorem:
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 3 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, ofertę złożył wykonawca :

– Zakład Przetwórstwa Mięsnego

Kabanos” Sp.z.o.o.

Ul. Wenecka 20

39-320 Przecław

Cena : netto 159172,05 zl

brutto 166161,56 zł

– Masarnia Rdymno

ul. Szopena 4

37-550 Radymno

Cena : netto 158652,20 zl

brutto 165523,40 zl

4. Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy Pzp mogą Państwo wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 26 stycznia, 2010 /wtorek/ 8:53:48
Ostatnia modyfikacja: 26 stycznia, 2010 /wtorek/ 8:53:48