OGŁOSZENIE dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Zakup i sukcesywne dostawy wędlin i artykułów mięsnych i spożywczych w roku 2010„ część 5- wódki, wina

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że wpłynęła tylko jedna oferta w postępowaniu przetargowym część nr 5 – wódki i wina.

Po dokonaniu badania oraz oceny złożonej oferty w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający informuje że :

Oferta złożona przez firm : Piotruś Pan” Sp.z.o.o.

Ul. Nestora 8. 37-700 Przemyśl

Cena : netto 38953,04 zł

brutto 47522,71 zł

jest korzystna i została wybrana przez zamawiającego.:

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta firmy Piotruś Pan” Sp.z.o.o.Ul. Nestora 8. 37-700 Przemyśl, była jedyną oferta złożoną w części nr 5- wódki, wina postępowania przetargowego, a zaoferowana cena mieści się w kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 26 stycznia, 2010 /wtorek/ 8:51:55
Ostatnia modyfikacja: 26 stycznia, 2010 /wtorek/ 8:51:55