OGŁOSZENIE dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Dostawa paliw i olejów w roku 2010

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że wpłynęła tylko jedna oferta w postępowaniu przetargowym. Po dokonaniu badania oraz oceny złożonej oferty w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający informuje że :

1. Oferta złożona przez : Przedsiębiorstwo Budownictwa i Ogrodnictwa

EREM

ul. Jasińskiego 9

37-700 Przemyśl

Cena : netto 76194,50 zł

Brutto  92957,29 zł

jest korzystna i została wybrana przez zamawiającego.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a oferta firmy EREM z Przemyśla, była jedyną oferta złożoną w postępowaniu przetargowym.

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 29 stycznia, 2010 /piątek/ 8:47:57
Ostatnia modyfikacja: 29 stycznia, 2010 /piątek/ 8:47:57