OGŁOSZENIE dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Zakup i sukcesywna dostawa wędlin, art., mięsnych i spożywczych w roku 2010”

część 8 – jaja

 

                           zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

po wycofaniu się wybranego wykonawcy z podpisania umowy

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wybrany wykonawca firma : „Piotruś Pan” Sp.z.o.o. ul. Nestora 8. 37-700 Przemyśl, wycofał się z podpisania umowy na dostawę jaj.

Po dokonaniu badania oraz oceny pozostałych, złożonych ofert zawiadamia się o wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Drugą w kolejności najkorzystniejsza ofertą jest oferta złożona przez :

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane

Marian Błoński

37-712 Orzechowce 184

cena : netto    9900 zł

brutto 10494 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z tym, że firma „Piotruś Pan” z Przemyśla, odmówiła podpisania umowy

na dostawę jaj, drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertą, jest oferta złożona przez Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Marian Błoński z Orzechowiec.

W nawiązaniu do powyższego i na podstawie art. 94 ust 2 ustawy Prawo Zamówień

Publicznych, zamawiający wybrał ofertę złożoną  przez Gospodarstwo

Rolno-Hodowlane Marian Błoński z Orzechowiec.

Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 3 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, oferty złożyli następujący wykonawcy :

–  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OGRÓD

Marek Wnuk

Ul. Mickiewicza 35, 37-700 Przemyśl

Cena : netto  10200 zł

brutto 10506 zł

– „Piotruś Pan” Sp.z.o.o.

Ul. Nestora 8. 37-700 Przemyśl

cena : netto  9600 zł

                              brutto 9888 zł          

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 29 stycznia, 2010 /piątek/ 8:48:58
Ostatnia modyfikacja: 29 stycznia, 2010 /piątek/ 8:48:58