Ogłoszenie o naborze DYREKTOR PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRZEMYŚLU ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. bhp

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania :

Wymagania niezbędne :

1) Wykształcenie wyższe o kierunku technicznym

uprawnienia   – technik BHP

Wymagania dodatkowe :

     – 2 letni staż pracy na stanowisku inspektora bhp (udokumentowany),

– znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)

Ponadto kandydata powinna cechować :

     – kreatywność i umiejętności organizacyjne, dyspozycyjność, dobra organizacja czasu i stanowiska pracy, umiejętność pracy samodzielnej.

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku objętym konkursem :

–  prowadzenie wszystkich spraw z zakresu bhp zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz.U.Nr 109, poz 704)

– prowadzenie instruktażu ogólnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz organizowanie szkoleń okresowych,

– uczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w pracy, w drodze do pracy lub z pracy i sporządzanie związanej z tym dokumentacji,

– opracowywanie norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników,

– prowadzenie spraw z zakresu p.poż.

– przeprowadzanie kontroli warunków pracy, oraz sporządzanie analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego konkursem, które powinna zawierać oferta :

– list motywacyjny,

– życiorys (CV) uwzględniający szczegółowy przebieg pracy zawodowej,

– kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe, miejsce zamieszkania i posiadane obywatelstwo,

– odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających staż pracy,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.

W CV należy zawrzeć klauzulę :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r  Nr 101, poz .926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U Nr 223 poz 1458 z 2008r).

4. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem

„Oferta na stanowisko ds. bhp”

w terminie do dnia 23.04.2010 r.  na adres Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 37-700 Przemyśl ul. Mickiewicza 30.

Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. od  poniedziałku do piątku w godz. 7.oo – 15.oo w sekretariacie.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

5. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.posir.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym (I piętro) 37-700 Przemyśl ul. Mickiewicza 30.

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 13 kwietnia, 2010 /wtorek/ 8:46:38
Ostatnia modyfikacja: 13 kwietnia, 2010 /wtorek/ 8:46:38