Rozbudowa hali sportowej w Przemyślu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja i rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza”

data publikacji: 2010-04-28ZP

 

Wykonanie Rozbudowy hali sportowej w Przemyślu
Numer ogłoszenia w BZP: 101355-2010

data zamieszczenia:28.4.2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30, 37-700
Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 678 5758,  16 678 4188, faks 16 6785758.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemysl.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
Rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
Rozbudowy hali sortowej przy ulicy Mickiewicza 30 w Przemyślu
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień – CPV 45110000-1,45262800-9  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 31.10.2010 rok.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 10 000,00 zł. (dziesięć tysięcy)
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektu sportowego lub obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości robót minimum 500 000,00 zł. (brutto) udokumentowanej, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, (tj. z należytą starannością).
1.3dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował, osobą kierownika budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczeniem zawodowym tej osoby minimum 5 lat w kierowaniu budową. Ponadto wykonawca winien dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane (wykonawcze) do kierowania robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych oraz osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej (wykonawcze) do kierowania robotami w zakresie sieci instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, należących do właściwej izby samorządu zawodowego lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust 2b uPzp.
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 500 000,00 zł.
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia minimum 500 000,00 zł. 1.5 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli z treści dokumentów o których mowa w rozdz. 3 pkt 2 będzie wynikać brak podstaw do wykluczenia wykonawcy.
3. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy w których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1.W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, należy złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1– załącznik nr 3 (A lub B odpowiednio) do SIWZ,
2) wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te roboty zostały wykonane należycie – – załącznik nr 4 do SIWZ,
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby kierownika budowy oraz osoby kierownika robót elektrycznych i kierownika robót sanitarnych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SIWZ,
4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy).
5) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia wg zał. nr 7 do SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdz. 2 pkt. 1.
6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający żąda aby wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza posiadał aktualny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na okres nie krótszy niż czas realizacji przedmiotu zamówienia.
7) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca składa następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3A do SIWZ  albo przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik Nr 3 B do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy osób fizycznych).

3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3-miesiące przed upływem terminu składania ofert

4) )aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3-miesiące przed upływem terminu składania ofert
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 niniejszego rozdziału.
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl – Zamówienia publiczne-Roboty budowlane.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 30 – pok. 4.IV.3.4                                                Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: do 19 maja 2010 godzina 10:00, miejsce: sekretariat – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 30 – pok. I piętro. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 28 kwietnia, 2010 /środa/ 8:40:42
Ostatnia modyfikacja: 28 kwietnia, 2010 /środa/ 8:40:42