ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o wybo­rze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa hali sportowej w Przemyślu”

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożyło

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane

„HOŁYSZKO” Sp. z o.o.

37-700 Przemyśl,

ul. Batorego 55A

Cena oferty wybranej ( Nr 1) wynosi : 1 554 061,86 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.

W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oferty złożyło jeszcze dwóch Wykonawców:
Oferta (Nr 2) złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  „ROBIN”, 37-700 Przemyśl, ul. Topolowa 92

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzy­skał – 86,00 pkt.   wg. ustalonego kryterium oceny ofert.

Oferta (Nr3) złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „FADOM” S.A.,

37-700 Przemyśl, ul. Ofiar Katynia 26

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówie­nia i uzyskał – 98,70 pkt.   wg. ustalonego kryterium oceny ofert.

Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przed­miotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie. Wykonawcom przysługują natomiast  upraw­nienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 27 maja, 2010 /czwartek/ 8:36:02
Ostatnia modyfikacja: 27 maja, 2010 /czwartek/ 8:36:02