OGŁOSZENIE dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej w Przemyślu

Część 1 – rusztowanie przejezdne

                                                Część 2 – wyposażenie

 

                               zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z pośród ofert nie odrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę : „Best Sport Pro” Sp. z o.o.

34-300 Żywiec

ul. Grunwaldzka 5

Oferowane kwoty:

część 1 (rusztowanie przejezdne) : 16.470 zł brutto podatek VAT 22% 2.970 zł

Część 2 (wyposażenie): 187.880 zł brutto podatek VAT 22% 33.880 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

– wybrany Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród złożonych w postępowaniu ofert nie podlegających odrzuceniu, a cena była jedynym kryterium oceny ofert, tj. Cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania zgodnie z postanowieniem jak w rozdz. XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zamieszczonym tam wzorem:
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 2 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, ofertę nr 2 złożył : P.W. DOMUS Spółka Jawna

ul,. Batorego 5

37-700 Przemyśl

Oferowana kwota : część 1 : 12.453 zł netto

 

Oferta nr 2 nie spełniła warunków udziału w postępowaniu przetargowym określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i została odrzucona.

Zgodnie z art.180 ustawy Pzp mogą Państwo wnieść pisemne odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji (faxem lub elektronicznie) o  czynności zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 29 czerwca, 2010 /wtorek/ 8:23:44
Ostatnia modyfikacja: 29 czerwca, 2010 /wtorek/ 8:23:44