ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Roboty budowlane polegające na modernizacji sanitariatów w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja i rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza 30”

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, którą złożyła firma :
Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „HOŁYSZKO” sp z o.o., ul. Batorego 55A, 37-700 Przemyśl

Cena oferty wybranej ( Nr 2) wynosi : 66 915, 95 zł brutto, w tym podatek VAT 12 066, 81 zł. Uzasadnienie wyboru oferty :
Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ofertę złożył jeszcze jeden Wykonawca:
Oferta (Nr 1) złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ROBIN, ul. Topolowa 92, 37-700 Przemyśl
Oferowana kwota: 84 107, 38 zł brutto, w tym podatek VAT 15 166, 90 zł.
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych na rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania nie przysługuje odwołanie. Wykonawcom przysługują natomiast uprawnienia określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 11 sierpnia, 2010 /środa/ 7:47:09
Ostatnia modyfikacja: 11 sierpnia, 2010 /środa/ 7:47:09