ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2010r. Dz. U. Nr 113 poz.759 z.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację zadania pn. Projekt budowlany i wykonawstwo wodociągu technologicznego do naśnieżania stoku narciarskiego w Przemyślu i kanalizacji drenażowej

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano ofertę którą  złożyło

PPB PROBUD
37-700 Przemyśl, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 24

Cena oferty wybranej ( Nr 1) wynosi : 394.921,32zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.

Złożona oferta jest jedyną ofertą, jaka wpłynęła w niniejszym postępowaniu przetargowym, a zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 20 września, 2010 /poniedziałek/ 7:30:31
Ostatnia modyfikacja: 20 września, 2010 /poniedziałek/ 7:30:31