ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

„>Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2010r. Dz. U. Nr 113 poz.759 z.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację zadania pn. Wykonanie stanu surowego otwartego kondygnacji K-1 pawilonu górnego B2, stoku narciarskiego w Przemyślu i elementów zagospodarowania terenu”

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano ofertę, którą  złożyło

1) PB-H „FADOM”S.A.

37-700 Przemyśl,

ul. Ofiar Katynia 26

Cena oferty wybranej ( Nr 1) wynosi : 1 278 626,54zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił kryteria oceny i wyboru ofert tj.

– cena = max. 90 pkt.

– termin wykonania max. 10pkt
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.

Złożona oferta jest jedyną ofertą, jaka wpłynęła w niniejszym postępowaniu przetargowym, a zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 27 września, 2010 /poniedziałek/ 7:27:04
Ostatnia modyfikacja: 27 września, 2010 /poniedziałek/ 7:27:04