ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2010r. Dz. U. Nr 113 poz.759 z.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia trasy narciarskiej    nr 3 oraz sieci zasilającej elektrohydranty, na stoku narciarskim w Przemyślu”.

Złożono następujące oferty :

oferta nr 1 – Zaklad Wykonawstwa Robót Elektrycznych „Elektro-Instal”

Ostrów 112, 37-700 Przemyśl

zaoferowana cena : 125.436,56zł netto, 153.032,60zł brutto

– oferta nr 2 – Firma Wielobranżowa „Elektromontaż”

Stanisław Studnicki

ul.Modrzewiowa 14,

23-400 Biłgoraj

zaoferowana cena : 122.919,29zł netto, 149.961,53zł brutto.

W kryterium cenowym oceny ofert, najkorzystniejsza ofertą jest oferta nr 2 , złożoną przez Firme Wielobranżowa „Elektromontaż”

Stanisław Studnicki

ul.Modrzewiowa 14,

23-400 Biłgoraj

Uzasadnienie wyboru oferty :

– wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%=100pkt.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.

– wykonawca „Elektro-Instal” z Ostrowa uzyskał 98 pkt
Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 26 października, 2010 /wtorek/ 7:21:55
Ostatnia modyfikacja: 26 października, 2010 /wtorek/ 7:21:55