ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o

wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację zadania pn.„Dostawa paliwa, olejów i smarów r oku 2011”.

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożyła :

Przedsiębiorstwo Budownictwa

i Ogrodnictwa

EREM

ul. Jasińskiego 9

37-700 Przemyśl

 

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy, nie złożono innych ofert.

Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przed­miotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie. Wykonawcom przysługują natomiast  upraw­nienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 28 stycznia, 2011 /piątek/ 14:46:02
Ostatnia modyfikacja: 28 stycznia, 2011 /piątek/ 14:46:02