ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 70 – zapytanie o cenę  na realizację zadania pn.„Artykuły spożywcze- sukcesywna dostawa w roku 2011” z podziałem na części :

:

Część 6 : wędliny i art. mięsne

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożyło :

Przemyskie Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin H.W.D.D. Szczepanik Sp.J,

ul. Jasińskiego 56,

37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

– Masarnia Radymno

ul. Szopena 4

37-550 Radymno

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 90 punktów

– Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Szarek”

ul. Widna Góra 74 a

37-500 Jarosław

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 85 punktów

 

Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przed­miotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie. Wykonawcom przysługują natomiast  upraw­nienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 31 stycznia, 2011 /poniedziałek/ 14:44:58
Ostatnia modyfikacja: 31 stycznia, 2011 /poniedziałek/ 14:44:58