ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 70 – zapytanie o cenę  na realizację zadania pn.„Artykuły spożywcze- sukcesywna dostawa w roku 2011” z podziałem na części :

Część 8 : wódki i wina

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę nr 1, którą  złożyła firma :

–  „Piotruś Pan” Sp.z.o.o. Spółka Komandytowa

ul. Nestora 8, 37-00 Przemyśl

 

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt spośród ofert nie odrzuconych
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące

oferty :

– oferta nr 2 – Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp.z.o.o.

ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec

Oferta nr 2 nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 2 i 3 specyfikacji (siwz). Wykonawca pomimo wezwania, nie dostarczył wymaganych dokumentów w określonym przez zamawiającego terminie. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 i ust. 4 ustawy pzp, Wykonawca : Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp.z.o.o. ul. Browarna 88 Żywiec, zostałwykluczony z postępowania a oferta odrzucona.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 23 lutego, 2011 /środa/ 14:42:14
Ostatnia modyfikacja: 23 lutego, 2011 /środa/ 14:42:14