OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Rozbudowa hali sportowej w Przemyślu – etap II – roboty instalacyjne, wykończeniowe i zewnętrzne

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl,

woj. podkarpackie, tel./fax. 0-16 6785758,

Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa hali sportowej w Przemyślu

– etap II –

roboty instalacyjne, wykończeniowe i zewnętrzne.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z instalacjami wewnętrznymi, pracami wykończeniowymi i zewnętrznymi, w części rozbudowanej hali sportowej w Przemyślu przy ul.Mickiewicza 30. Zakres realizacji obejmuje : – wykończenie wewnętrzne parteru – wykończenie wewnętrzne piętra – wykończenie wewnętrzne poddasza – wykończenie zewnętrzne budynku – instalacja elektryczna – instalacja wod.-kan. wewn. – instalacja wentylacji i klimatyzacji – roboty rozbiórkowe – roboty zagospodarowania terenu Uwaga : zakres robót nie obejmuje stolarki drzwiowej Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w przedmiarze robót a szczegóły techniczne wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie budowlanym, w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w wymaganiach szczegółowych do siwz. Dokumenty wymienione powyżej stanowią załączniki nr 1 i 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówien.

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

IWspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.28.00-9, 45.40.00.00-1, 45.31.12.00-2, 45.23.13.00-8.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

ICzy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 19.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium

o wartości 20 000,00 zł.

ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektu sportowego lub obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości robót minimum

500 000,00 zł. (brutto) udokumentowanej, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, (tj. z należytą starannością).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował, osobą kierownika budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczeniem zawodowym tej osoby minimum 5 lat w kierowaniu budowy. Ponadto wykonawca winien dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane (wykonawcze) do kierowania robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych oraz osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej (wykonawcze) do kierowania robotami w zakresie sieci instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, należących do właściwej izby samorządu zawodowego lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust 2b uPzp.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 500 000,00 zł. 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia minimum 500 000,00 zł. 1.5 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi być podwykonawcą w realizacji zamówienia w takiej części zamówienia dla której wykonawca polega na jego wiedzy i doświadczeniu.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności i w następującym zakresie:

 1. z tytułu wprowadzenia rozwiązania zamiennego wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego.
 2. Odstąpienie od realizacji części robót, związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego.

 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, pokój nr 04 parter

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

26.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl -sekretariat I piętr.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 11 kwietnia, 2011 /poniedziałek/ 14:36:22
Ostatnia modyfikacja: 11 kwietnia, 2011 /poniedziałek/ 14:36:22