Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie  z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).  Zamawiający – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu , po wezwaniu wykonawców w trybie art. 26 ust.4 cyt. ustawy do uzupełnienia dokumentów i wyjaśnień w złożonych ofertach zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na Rozbudowę hali sportowej w Przemyślu – etap II – roboty instalacyjne, wykończeniowe i zewnętrzne” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium  „cena” za realizację całego zamówienia= 100%.
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oceny ofert ustalono, że  Oferta  nr 3 złożona  przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „HOŁYSZKO” Sp. z o.o.37-700 Przemyśl,ul. Batorego 55A,odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , została oceniona jako najkorzystniejsza i uzyskała 100 pkt. na podstawie podanego powyżej  kryterium, cena oferty brutto – 1 987 888,67 zł

W przedmiotowym postępowaniu oprócz ww. oferty  złożono  jeszcze 3 oferty.
Ofertę Nr 1  złożyło Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „FADOM” S.A., 37-700 Przemyśl ul. Ofiar Katynia 26, które spełnia warunki udziału w postępowaniu  a  oferta  odpowiada wszystkim wymaganiom  określonym  w ustawie  i  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i uzyskała 89,91 pkt. cena oferty 2 210 874,29 zł. brutto.
Ofertę  Nr 2 złożyła Firma Remontowo-Budowlana Paweł Piotrowski Piwoda 150, 37-522 Wiązownica. Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych w SIWZ i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp. a ofertę wykonawcy wykluczonego uznano za odrzuconą  ( art.24 ust.4 w związku z art.89 ust.1 pkt.5 ustawy).
Uzasadnienie:
Zamawiający  zgodnie z postanowieniem rozdz.II pkt.1.3 SIWZ wymagał aby kierownik budowy posiadał uprawnienia budowlane  w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, co było konieczne dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie  art.26 ust.4 u Pzp. nie wykazał, że osoba mająca pełnić funkcję kierownika budowy posiada stosowne uprawnienia. Wykonawca nie wyjaśnił także terminu ważności zaświadczenia z PIIB wydanego dla Pana Wojciecha Andrusiewicza. Zamawiający w SIWZ wymagał złożenia stosownego oświadczenia (zał. nr 5 do SIWZ) , które Wykonawca dołączył do oferty. Jednakże z treści dołączonego do oferty zaświadczenia z PIIB ( pomimo ,że Zamawiający nie żądał złożenia tego dokumentu) wynika, że wskazana osoba nie posiada aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby (termin ważności do 31.12.2010).
W związku z powyższym złożone oświadczenie jest nieprawdziwe. Wykonawca winien potwierdzić, że wskazana osoba posiada aktualną (na dzień składania ofert) przynależność do izby.
Należy także podkreślić, że to na Wykonawcy spoczywa obowiązek  udowodnienia, że spełnia  warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie wykorzystał również możliwości zgodnie z zastosowanym przez Zamawiającego trybem wynikającym z postanowień art.26 ust.4 ustawy  Pzp.
Zgodnie z art. 180 ust.2 pkt. 3 i 4  ustawy Pzp. Wykonawcy przysługuje odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w zakresie  :
– wykluczenia wykonawcy z postępowania
– odrzucenia oferty
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.182 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp.

Ofertę Nr 4 złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ROBIN”, 37-700 Przemyśl, ul. Topolowa 92, które spełnia warunki udziału w postępowaniu  a  oferta  odpowiada wszystkim wymaganiom  określonym  w ustawie  i  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i uzyskała 97,76 pkt. cena oferty 2 033 361,88 zł brutto

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 4 maja, 2011 /środa/ 13:19:08
Ostatnia modyfikacja: 4 maja, 2011 /środa/ 13:19:08