Odpowiedzi na pytania do siwz na dostawę i montaż stolarki drzwiowej w rozbudowywanej części hali sportowej w Przemyślu

W odpowiedzi na pytania do siwz na dostawę i montaż stolarki drzwiowej w rozbudowywanej części hali sportowej w Przemyślu, wyjaśniamy :

ad.1

Zgodnie z z rozdziałem nr 3 pkt 4.5 Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z placem budowy. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego o wizji lokalnej na budowie powinno być dołączone do oferty.

ad. 2

Zgodnie z rozdziałem 2 pkt 1.3 Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował, osobą kierownika robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno – budowlanej, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust 2 buPzp. Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tekst jednolity z 2006 r. (Dz. U. Nr. 156 poz. 1118 z późn. zm) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Z 2006r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoznaczne według kraju ich pochodzenia

Pytanie do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa i montaż stolarki drzwiowej w rozbudowanej części hali sportowej w Przemyślu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja i rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza” – etap II.

 

Pytanie 1 Dotyczy przeprowadzenia wizji lokalnej zawartej w treści SIWZ.

1.    Czy jest konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej wynikającej z treści SIWZ?

Pytanie 2 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ.

1.    Czy w związku z brakiem robót z branży sanitarnej i elektrycznej, wystarczy w oświadczeniu nr 7 wskazać osobę do kierowania robotami budowlanymi  (zamiast osoby z branży sanitarnej i elektrycznej)?


Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 15 czerwca, 2011 /środa/ 12:51:03
Ostatnia modyfikacja: 15 czerwca, 2011 /środa/ 12:51:03