ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY II Przetarg

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 70 – zapytanie o cenę  na realizację zadania pn.„Artykuły spożywcze- sukcesywna dostawa w roku 2011” z podziałem na części :

 

Część 6 – wędliny i artykuły mięsne

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożyła :

Masarnia Radymno

ul. Szopena 4,

37-550 Radymno

      Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100% = 100 pkt
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

– Zakład Przetwórstwa Mięsnego

„Szarek”

ul. Widna Góra 74 a

37-500 Jarosław

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 84,22 punkta-

 

– Sokołów” Spółka Akcyjna

Centralne Biuro Cen

Aleja 550 – lecia 1,

08-300 Sokołów Podlaski

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 98,68 punkta

 

Przemyskie Centrum

Dystrybucji Mięsa i Wędlin

H.W.D.D. Szczepanik Sp.J.

ul. Jasińskiego 56

37-700 Przemyśl

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 96,16 punkta

 

Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przed­miotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie. Wykonawcom przysługują natomiast  upraw­nienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 16 czerwca, 2011 /czwartek/ 14:40:51
Ostatnia modyfikacja: 16 czerwca, 2011 /czwartek/ 14:40:51