ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty

z pośród ofert nieodrzuconych

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego   na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż stolarki drzwiowej w rozbudowywanej części hali sportowej w Przemyślu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja i rozbudowa hali sportowej

przy ul. Mickiewicza” – etap II

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą,
ofertę nr 2 złożona przez :Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o.

ul. Ceramiczna 4 20-150 Lublin

oferowana kwota brutto :195.896,96

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.

W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oferty złożyło jeszcze czterech Wykonawców:

 

– oferta nr 1: MEGA PLAST

ul. Miętowa 3, 20 – 387 Lublin

– oferowana kwota brutto : 272.345,37 zł

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 71,92 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

 

– oferta nr 3 : ALURES Sp. z o.o.

ul. Techniczna 2A, 36-040 Boguchwała

oferowana kwota brutto : 197.681,37  zł

Oferta  na podstawie art 89 ust. 1 pkt 2 została odrzucona

Uzasadnienie :

Profil zimny o szerokości zabudowy drzwi aluminiowych przedstawiony w  ofercie nie spełnia  warunków Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, która jest załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaproponowany przez Wykonawcę profil dla drzwi wew. 51 mm, wymagany przez Zamawiającego 52mm. Zaproponowany przez Wykonawcę profil dla drzwi zew. 65mm, wymagany przez Zamawiającego 60mm

Informujemy, że przysługuje Wykonawcy odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 pkt4 do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminach określonych w ustawie PZP.

 

– oferta nr 4 :ALU4 Sp. z o.o.

ul. Chemiczna 118, 33-101 Tarnów

oferowana kwota brutto : 185.441,77 zł

Oferta  na podstawie art 89 ust. 1 pkt 2 została odrzucona

Uzasadnienie :

Profil zimny o szerokości zabudowy drzwi aluminiowych przedstawiony w  ofercie nie spełnia  warunków Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, która jest załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zaproponował profil dla drzwi wew. 51 mm a  Zamawiający wymagał 52mm. Nie określono również współczynnika przenikania ciepła „k”  dla drzwi zewnętrznych. Ponadto zaproponowane drzwi przeciwpożarowe D9, D12 w piśmie -wyjaśnieniu Wykonawcy z dnia 22.06.2011 r. nie spełniają warunków określonych w rysunkach konstrukcyjnych, stanowiących załącznik do siwz, w zakresie ich wymiarów. Informujemy, że przysługuje Wykonawcy odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 pkt4 do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminach określonych w ustawie PZP.

 

– oferta nr 5 : REM II Sp. z o.o.

ul. Nestora 1, 37 – 700 Przemyśl

oferowana kwota brutto : 196.800,39 zł

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 99,54 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

 

Wykonawcom przysługują uprawnienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 22 czerwca, 2011 /środa/ 12:44:21
Ostatnia modyfikacja: 22 czerwca, 2011 /środa/ 12:44:21