Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zamawiający – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu , po wezwaniu Wykonawcy w trybie art. 26 ust.3 ustawy PZP cyt. do uzupełnienia wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów w złożonej ofercie oraz art 87. ust.2 pkt2 – oczywiste omyłki rachunkowe, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie stanu surowego, zamkniętego pawilonu górnego na stoku narciarskim i garażu na ratrak w Przemyśludokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium „cena” za realizację całego zamówienia = 100%.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oceny oferty ustalono, że Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „FADOM” S.A. ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl., odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskała 100 pkt. na podstawie podanego powyżej kryterium, cena oferty brutto – 1 616 903,68zł

W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy, nie złożono innych ofert.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 27 czerwca, 2011 /poniedziałek/ 12:42:57
Ostatnia modyfikacja: 27 czerwca, 2011 /poniedziałek/ 12:42:57