OGŁOSZENIE dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa i montaż fabrycznie nowych, profesjonalnych maszyn i urządzeń dla siłowni hali sportowej w Przemyślu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę : „HES” S.C.

Wyrób Urządzeń

Sportowo-Rekreacyjnych,

Rehabilitacyjnych i Siłowych

54-530 Wrocław

ul. Braci Wardzyńskich 1,

cena oferty : 163916,77zl brutto

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrany oferent był Wykonawcą niepodlegającym odrzuceniu i zaproponował cenę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizacje zamówienia.

Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu została złożona tylko jedna oferta. – oferta nr 1.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 5 września, 2011 /poniedziałek/ 11:30:22
Ostatnia modyfikacja: 5 września, 2011 /poniedziałek/ 11:30:22