ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz.759 z.), Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż wyposażenia szatni i recepcji w hali sportowej w Przemyślu w systemie zaprojektuj i wykonaj” -część I : wyposażenie szatni w szafki typu „boks” z płyty HPL, szafki typu „N” z płyty HPL oraz ławka(7 pomieszczeń) ”
Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano ofertę, którą złożył :

1) „EUROPEL”
38-420 Korczyna,
ul. Spółdzielcza 4

Cena oferty wybranej ( Nr 1) na część zamówienia nr 1 wynosi : 95 583,30 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił kryteria oceny i wyboru ofert tj.
– cena = max. 90 pkt.
– projekt = 10 pkt

Wybrana część I oferty uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.

Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. „Dostawa i montaż wyposażenia szatni i recepcji w hali sportowej w Przemyślu w systemie zaprojektuj i wykonaj” część II – wyposażenie recepcji w ladę i szafkę na ręczniki z płyty laminowanej.”. Unieważnienie postępowania nastąpiło na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp – cena oferty „części II w/w zamówienia” nie odrzuconej przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Złożona oferta dla części 1 i 2 w/w zamówienia jest jedyną ofertą, jaka wpłynęła w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 23 września, 2011 /piątek/ 10:36:16
Ostatnia modyfikacja: 23 września, 2011 /piątek/ 10:36:16