Numer ogłoszenia: 258235 – 2011; data zamieszczenia: 30.09.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 303622 – 2011 data 23.09.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, fax. 0-16 6785758.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
  • W ogłoszeniu jest: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 3 dostawy wraz z montażem wyposażenia recepcji w obiektach użyteczności publicznej, na kwotę minimum 10 000,00 zł brutto każda, udokumentowanych, że zostały wykonane z należytą starannością..
  • W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 3 dostawy wraz z montażem wyposażenia recepcji, meble biurowe w obiektach użyteczności publicznej, udokumentowanych, że zostały wykonane z należytą starannością..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 37-700 Przemyśl, ul.Mickiewicza 30, sekretariat I piętro…
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 37-700 Przemyśl, ul.Mickiewicza 30, sekretariat I piętro..

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 30 września, 2011 /piątek/ 10:31:33
Ostatnia modyfikacja: 30 września, 2011 /piątek/ 10:31:33