OGŁOSZENIE dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa i montaż wyposażenia recepcji w hali sportowej w Przemyślu w systemie „zaprojektuj i wykonaj”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę :

„Domator” Beata Sokół
37- 700 Przemyśl
ul. Jasińskiego 2

Cena oferty wybranej  wynosi : 4 858,50 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił kryteria oceny i wyboru ofert tj.
– cena = max. 90 pkt.
– projekt = 10 pkt

Wybrana  oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.

3. Do przedmiotowego przetargu została złożona tylko jedna oferta. – oferta nr 1.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 5 października, 2011 /środa/ 10:29:10
Ostatnia modyfikacja: 5 października, 2011 /środa/ 10:29:10